KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników Stowarzyszenia

Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera ASPI w Bydgoszczy ul. Broniewskiego 1, 85-316 Bydgoszcz , e-mail: stowarzyszenie-aspi@wp.pl , telefon: 531 -639 - 447
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Powałę , z którym możesz się skontaktować pod adresem email tomaszpowala@wp.pl ,
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  a) realizacji zatrudnienia zgodnie z umową/ powołaniem/ mianowaniem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b) korzystania przez pracownika z uprawnień przewidzianych w prawie pracy w związku z zatrudnieniem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  c) rozliczenia wynagrodzenia oraz świadczeń przysługujących pracownikowi w związku z zatrudnieniem - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
  d) realizacji obowiązków publicznoprawnych ciążących na pracodawcy w związku z zatrudnieniem (np. US, ZUS) - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  e) w przypadku gdy dane przetwarzane są w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków pochodzących z UE, w celu sprawozdawczy lub rozliczenia projektu – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  f) realizacji obowiązków ciążących na pracodawcy w związku z zapewnieniem bezpiecznego środowiska pracy (BHP) - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  g) realizacji obowiązków ciążących na pracodawcy w związku z medycyną pracy - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  h) po uzyskaniu dodatkowej zgody, w celu kontaktu telefonicznego lub mailowego (prywatny telefon i adres e-mail) z pracownikiem w związku z zatrudnieniem – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  i) po uzyskaniu dodatkowej zgody, w celu związanym z działalnością integracyjną, informacją, promocyjną, kulturalną prowadzoną przez Administratora jako pracodawca – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  j) w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń wynikających z zatrudnienia - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
  k) monitoringu o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe.
 4. Administrator danych informuje, że Państwa dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: IT, doradcze, konsultingowe, prawne, księgowe, audytowe, kontrolne, szkoleniowe, kulturalne, integracyjne, promocyjne. Ponadto dane mogą być udostępnianie organom administracji państwowej w związku z realizowanymi przez nie zadaniami wynikającymi z przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Ze względu na fakt, że część danych może być przetwarzanych na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora; dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów, w których podstawą jest zgoda pracownika jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. W przypadku danych przetwarzanych w związku z zawartą umową lub na podstawie przepisów prawa podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów dotyczących zatrudnienia w szczególności ustawy Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zatrudnienia u Administratora.
 10. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.
 11. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: stowarzyszenie-aspi@wp.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera ASPI w Bydgoszczy ul. Broniewskiego 1, 85-316 Bydgoszcz , e-mail: stowarzyszenie-aspi@wp.pl , telefon: 531 -639 - 447
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Powałę , z którym możesz się skontaktować pod adresem email tomaszpowala@wp.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dzieci na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Dane osobowe dzieci będą udostępniane wyłącznie organom lub podmiotom publicznym działającym w procesie opiekuńczo wychowawczym na podstawie przepisów prawa, w tym kształtującym politykę edukacyjną państwa. Ponadto dane mogą być ujawnione następującej kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: medyczne, informatyczne, kadrowo-księgowe, doradcze, audytowe, kontrolne, pocztowe.
 5. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci przetwarzane będą w celach:
  a) rekrutacji;
  b) wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. z 2014r poz. 1170)
  c) gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  d) na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody;
  e) monitoringu zgodnie z art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 6. Państwa dane osobowe oraz podane przez Państwa dane osobowe dzieci będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres pobytu w celu edukacji w placówce oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w szczególności wynikających z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym. Ze względu na fakt, że część danych może być przetwarzanych na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
  7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych oraz danych osobowych Państwa dzieci przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wyrażoną zgodę mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: stowarzyszenie-aspi@wp.pl lub przesyłając żądanie na adres Stowarzyszenia.
 8. W każdym przypadku przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych, w tym danych osobowych dzieci jest wymogiem ustawowym określonym przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe i każdy opiekun prawny ubiegający się o przyjęcie jego dziecka do przedszkola/ szkoły zobowiązany jest do podania tych danych dla potrzeb wypełnienia obowiązku edukacyjnego.
 10. Dane osobowe osób działających w imieniu opiekunów prawnych podawane są dobrowolnie, jednakże w przypadku braku podania tych danych osoba ta nie będzie mogła działać w imieniu opiekuna prawnego, np. odebrać dziecka ze stowarzyszenia.
 11. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

Siedziba Stowarzyszenia

Ośrodek Terapeutyczny Stowarzyszenia ASPI

ul. Władysława Broniewskiego 1,
85-316 Bydgoszcz.
NIP:554-284-71-49
REGON: 340629482
KRS: 0000335258

 

Biuro czynne:

na telefon 531-639-447


Nr Konta: CREDIT AGRICOLE 09 1940 1076 3074 3269 0000 0000

Kontakt:

stowarzyszenie-aspi@wp.pl

Harmonogram pracy biura tel. 531 639 447:

 

 •  poniedziałek godz. 09:00 - 18:00
 •  wtorek godz. 09:00 - 18:00
 •  środa godz. 09:00 - 18:00
 •  czwartek godz. 16:00 - 18:00
 •  piątek godz. 09:00 - 18:00
©2024 Stowarzyszenie ASPI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Search