INFORMACJA DLA OSÓB CHCĄCYCH UZYSKAĆ CZŁONKOSTWO

 
Od kwietnia 2015 roku procedura wstąpienia do ASPI jest oparta na zapisach w Statucie oraz Regulaminie Wewnętrznym i wygląda następująco:

1. Osoba zainteresowana przyjęciem w poczet członków zwyczajnych, musi być pełnoletnia i składa w tej sprawie wniosek do Zarządu wraz z dowodem uiszczenia opłaty manipulacyjnej.

2. Zarząd podejmuje decyzję o możliwości przyjęcia w poczet członków zwyczajnych.

3. Zarząd może w tej sprawie poprosić o konsultacje zespół opiniujący.

4. Od decyzji Zarządu nie ma odwołania.

5. O decyzji Zarządu kandydat zostaje poinformowany drogą elekroniczną.

6. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, zainteresowany wypełnia deklarację członkowską i ankietę personalną, po czym zostaje wpisywany jako członek Stowarzyszenia ASPI.

Uchwałą Zarządu z dn. 07-04-2015 roku opłata manipulacyjna wynosi 50 zł. Wpłaty należy dokonać na konto: 09 1940 1076 3074 3269 0000 0000 z dopiskiem opłata manipulacyjna oraz podać imię i nazwisko, o ile dotyczy innej osoby niż właściciel konta, z którego została dokonana.

Wszelkich formalności można dokonać w biurze ASPI w godzinach funkcjonowania punktu konsultacyjnego.

Od IV 2017 zgodznie z Uchwałą nr 15 WZC z dnia 09-04-2017 składka członkowska wynosi 40 zł miesięcznie, przez cały rok.

TERAPIA TYLKO DLA DZIECKA POSIADAJĄCEGO DIAGNOZĘ ZESPOŁU ASPERGERA I BĘDĄCEGO W NORMIE INTELEKTUALNEJ

Jeżeli chcesz, aby Twoje dziecko wzięło udział w zajęciach terapeutycznych, musisz, skrupulatnie, wypełnić ankietę kwalifikacyjną.

Dołącz do tego wszelkie opinie informujące, zaświadczenia z PPP, diagnozę, orzeczenie o niepełnosprawności i inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ocenę poziomu funkcjonowania dziecka - wykaz załączonych dokumentów (z załacznika do pobrania) zawierający dane jednoznacznie określające ich typ i podpisany prosze załaczyć do wniosku. (pierwotnie skan a oryginał przy okazji konsultacji)

(np. orzeczenie z PPP nr.... z dn...; opinia od wychowawcy z dnia.... ect)- bez tego załącznika dokumentacja nie będzie przyjęta.

Prześlij na adres stowarzyszenie-aspi@wp.pl w tytule "rekrutacja" i czekaj na informację zwrotną.

Dokumentacja zostanie przekazana do zespołu opiniujacego, następnie zostanie wyznaczona data konsultacji.

Dopiero po tym spotkaniu zostanie podjęta decyzja, czy dziecko zakwalifikowało się do grupy. Nie oznacza to jednak, że w tej grupie sie odnajdzie. Zawsze jest ryzyko, że okaże się, iż nie jest jeszcze gotowe do takiej pracy, może będzie konieczna inna forma pomocy- ale o tym zostaniesz poinformowany.

UWAGA!

PROCES REKRUTACYJNY ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.

Wszystkie nowe wnioski zostaną rozpatrzone podczas rekrutacji we wrześniu 2017 roku.

 

Pobierz wniosek o przyjęcie

Pobierz ankietę kwalifikacyjną dla dziecka

Pobierz Oświadczenie o przekazaniu dokumentów zawierających dane wrażliwe

Pobierz ankietę kwalifikacyjną dla osoby pełnoletniej